EUR
Български

1.   РЕЗЕРВАЦИЯ

1.1.       За целите на настоящия договор страните приемат, че с извършването на резервация, КЛИЕНТЪТ встъпва в договорни отношения с Би енд Би Тръст ЕООД и приема общите условия на Би енд Би Тръст ООД. КЛИЕНТ по смисъла на настоящия договор е пълнолетно лице според българското законодателство (навършили 18 (осемнадесет) години). Деца се допускат единствено, в случай че са придружени от родителите си или други законни представители.

1.2.       Резервация за апартамент на Би енд Би Тръст ЕООД клиентът би могъл да направи по един от следните начини:

 

•            чрез запитване от формата за контакт на уеб страницата;

•            чрез резервация на уеб страницата или чрез booking.com/airbnb.com;

 

1.3.       След получаване и обработване на заявката, Клиентът се уведомява по e-mail или съобщение на профила му на уеб страницата, потвърждаващ възможността за настаняване.

1.4.       Справка за направената резервацията се получава на посочения от клиента е-mail. В нея се описват типа и броя на резервираните апартаменти, датата на настаняване и напускане, броя на възрастните и децата, посочени в заявката за резервация, дължимата сума за нощувки, допълнителни услуги и гарантиращ депозит в размер на една нощувка за съответния апартамент.

1.5.       Заплащането  се извършва  през уеб страницата чрез интегриран постерминал. При желание за отмяна на резервация, по която има преведен гарантиращ депозит, се прилагат санкции, описани по-долу в условията за анулации.

1.6.       Резервацията е валидна и се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА след извършване на посоченото плащане по конкретната заявка и получаване на потвърждение за нея по e-mail.

1.7. При неизвършено плащане в рамките на описания срок, Би енд Би Тръст ЕООД запазва правото си да анулира направена резервация.

2.  3АПЛАЩАНЕ КЪМ Би енд Би Тръст ЕООД

2.1.       Резервацията се счита за валидна след заплащане. Плащането по заявената

резервация и допълнителните услуги може да се извърши по следния начин:

•            С дебитна или кредитна карта чрез нашата уеб страница или тези на booking.com/ airbnb.com;

 

2.2.       Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват.

2.3.       Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва де се заплатят отделно.

2.3. Всички цени, обявени в сайта на Би енд Би Тръст ЕООД, както и в e-mail съобщенията, изпратени до клиента, са в евро с включен ДДС и туристически данък. В някои случаи е възможно да са обвързани с други предложения, промоции и условия. При необходимост от допълнителна информация относно нашите предложения, екипът ни е на разположение.

2. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛАЦИИ

2.1.       Анулация на направена резервация, може да се направи по един от следните

начини:

•            пишете ни на e-mail: h_peeva@econt.com;

•            уведомете ни от формата за контакт на уеб страницата;

 

2.2.       При анулация на потвърдена резервация до 10 (десет) дни преди пристигане, КЛИЕНТЪТ не дължи неустойка.

2.3.       При анулация на резервацията 10 (десет), но не по-малко от 24 (двадесет и четири) часа преди пристигане, е дължима неустойка в размер на 30% (тридесет) от общата сума, платена като депозит.

 

2.4.       При анулация на резервацията в срок по-кратък от 24 (двадесет и четири) часа преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

2.5.       Би енд Би Тръст ЕООД запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера причини. В тези случаи хотелиерът:

 

•            Предлага на КЛИЕНТА настаняване за друг период при запазване на същите условия и цени;

•            Възстановява платената от КЛИЕНТА стойност в 30-дневен (тридесетдневен)срок от датата на получаване на писмено искане за това от КЛИЕНТА, като не дължи неустойка на същия.

3. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

3.1.       Часове за настаняване и освобождаване на стаите:

•            Настаняване: всеки ден след 14:00 ч.

•            Освобождаване на стаите: от понеделник до петък до 12:00 ч.

•            Освобождаване на стаите: в събота и неделя до 10:00 ч.

При по-късно освобождаване на стаята първият просрочен час подлежи на заплащане в размер на 10 % (десет процента)от стойността на нощувката, вторият просрочен час на 50% (петдесет) процента и третият и повече часове: на 100 %(сто процента).

Резервациите се пазят до 24:00 ч. на съответния ден на пристигане.

3.2.       Домашни любимци не се настаняват.

3.3.       Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от КЛИЕНТА лични данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с конкретната резервация и няма да бъде предоставяна за други цели.

 

5. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

5.1. ТЪРГОВЕЦЪТ Би енд Би Тръст ЕООД:

•            Се задължава да предостави в пълен размер заявените и заплатените от КЛИЕНТА услуги.

•            Се задължава да не променя цената на заплатените от клиента услуги в периода на ползване.

•            Се задължава да не предоставя личните данни на КЛИЕНТА на трети лица и да не ги използва за нищо друго извън описаната тук дейност.

•            Се задължава да спазва дискретност относно престоя на КЛИЕНТА на територията на Би енд Би Тръст ЕООД.

•            Не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица.

•            Не носи отговорност за лица под 18 год. оставени без надзор.

•            Не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи на

територията на сградата и/или апартаментите, както и за щети, причинени от трети лица.

•            Има правото по всяко време да променя информация, включително

такава за цени на услуги на уеб страницата си. Въпреки че се полагат

всички усилия за предоставяне на вярна и точна информация, това не

винаги може да бъде гарантирано.

5.2. КЛИЕНТЪТ:

Се задължава да предоставя вярна и точна информация при регистрация. С предоставянето на личните си данни, КЛИЕНТЪТ гарантира, притежанието и истинността им.

Се задължава да заплати заявените и използвани от него услуги.

Се задължава да спазва общите условия, описани в настоящия документ, включително условията за резервация, условията за анулация, условията за плащане и условията за настаняване.

Се задължава да не пуши в сградата и апартаментите, като при неспазване на забраната за тютюнопушене на тероторията на Би енд Би Тръст ЕООД, КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати глоба от 200,00 евро.

 

Се задължава да заплати дължимите от него глоби при нарушаване и/ или неспазване на задълженията, условията и отговорностите, описани в настоящия документ.

Поема изцяло отговорността за деца под 18 годишна възраст на територията на Би Енд Би Тръст ЕООД.

Поема отговорността да спазва общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в Би ендБи Тръст ЕООД. Всички разходи за причинени материални щети към БИ ЕНД БИ ТРЪСТ ЕООД се дължат от КЛИЕНТА.

Има право на рекламация, като всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени чрез контактната форма на уеб страницата или чрез e-mail за отстраняване на слабостите. Предявяването се извършва в писмена форма. В случай че претенциите не бъдат удовлетворени, КЛИЕНТЪТ следва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 (три) работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от управата на Би енд Би Тръст ЕООД.

6. ДРУГИ

Информацията, публикувана на уеб страницата на ТЪРГОВЕЦА, в това число снимки, текстове и видео материали, е обект на интелектуална собственост и всички нарушения относно нейното изпозлване подлежат на Закона за Защита на интелектуалната собственост и авторското право.

Личните данни, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА при регистрация са строго конфиденциални и са обект на Закона за защита на личните данни. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица, извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

 

•    Уеб страницата на ТЪРГОВЕЦА използва бисквитки. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ на уеб страницата се съгласява с използвнето на биксвитки автоматично при нейното зареждане.

7.  ТЕРМИНОЛОГИЯ

•            Под ПОТРЕБИТЕЛ се разбира всеки заредил уеб страницата

•            Под КЛИЕНТ се разбира всеки ПОТРЕБИТЕЛ, направил заявка за резервация през уеб страницата

•            Под ТЪРГОВЕЦ се разбира юридическото лице Би енд Би Тръст ЕООД, собственик на уеб страницата

 

•            Под уеб страница се разбира: BandBTrust.bg.

Политика за използване на бисквитки
Тарифа
Най-често преглеждани